نام خانوادگی: خانم اوسطی

موضوع پاسخگوئی: رفع مشکلات پیش آمده در خصوص استفاده از بخش های مختلف پرتال شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

سمت: مسئول سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

شماره تماس: 85120504-021

پست الکترونیکی: m-osati(at)tbtb.ir

نمابر: 85577300

فرم ارتباط با مسئول سایت