شماره تماس مسئول خدمات الکترونیکی شرکت:

021-1521

جهت وصل شدن به اپراتور پاسخگو عدد 2  و سپس * را شماره گیری نمایید.