خدمات قابل ارائه در این پورتال در سه سطح اطلاع رسانی و تعاملی و تراکنشی در بخش خدمات الکترونیکی ارائه می شود:


اطلاع رسانی در خصوص فرایند ارائه خدمات به مردم 

1- اطلاع رسانی در خصوص قوانین و مقررات برق و تعرفه ها و آئین نامه های تکمیلی و کلیه خدمات قابل ارائه

2- راه اندازی پورتال معاملات شامل اطلاع رسانی و فروش اوراق مناقصات و مزایدات

3- خدمات اطلاع رسانی در حوزه خدمات مشترکین در سه بخش خدمات اداری  و خدمات فنی و واگذاری انشعابات و تغییرات قدرت ارائه می شود که به صورت مشخص در پورتال شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ قرارداده شده  و به ترتیب شامل موارد ذیل می شود:

الف)خدمات اداری

1- تغییر نام مشترک

2- اصلاح صورت حساب

3- صدور تسویه حساب

4- ارسال اطلاعیه تسویه حساب

5- پاسخ به استعلام تغییر یا تمدید تعرفه

6- صدور قبض المثنی

ب) خدمات فنی

1- تغییر مکان کنتور

2- اصلاح انشعاب و تجهیزات مربوطه

3- آزمایش کنتور

4- جمع آوری دائم انشعاب

5- جابه جائی جعبه انشعاب

6- عایق نمودن شبکه

7- قطع موقت و وصل مجدد

8- رفع خاموشی های معابر و مناطق شهری

9- رفع ضعف ولتاژ و نوسانات برق

ج) واگذاری انشعابات و تغییرات قدرت

1- فروش انشعابات غیر دیماندی

2- فروش انشعابات دیماندی

3- واگذاری انشعابات آزاد

4- تغییرات قدرت

که در ادامه  در این لینک لیست خدمات اطلاع رسانی خدمات مشترکین به صورت جامع آورده شده است.

 

برنامه های انجام شده در بخش ارائه اطلاعات به صورت تعاملی:

1-اطلاع رسانی معاملات و مناقصات 

2-سامانه نظارت و ارزیابی خدمات برق 85121 

3-سامانه پرداخت الکترونیک قبوض برق شرکت توزیع برق تهران بزرگ (از طریق تلفن 1521) 

4-ثبت و مدیریت صورت وضعیت 

5-ثبت درخواستهای پیمانکاری

6-آگهی مناقصه و مزایده 

7-سامانه نیرورسانی 

8-سیستم مدیریت اطلاعات پیمانکاران 

9-راه اندازی سامانه 121

و  در ادامه  در این لینک لیست کلیه خدمات ارائه شده مربوط به خدمات مشترکین به صورت جامع آورده شده است. 

 

برنامه های انجام شده در بخش ارائه اطلاعات به صورت تراکنشی:

1-صورتحساب برق مصرفی 

2-پرسش و پاسخ با مدیریت عامل 

3- شکایات عمومی

4- خدمات پس از فروش 

5-درخواست انشعاب موقت

6-درخواست انشعاب برق

7- راه اندازی توکن یا امضای الکترونیک جهت احراز هویت پیمانکاران و سازندگان در زمینه ارائه خدمات الکترونیک به ایشان

8- استقرار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با هدف یکپارچه کردن فرایندها و ساختارهای سازمانی تدارکات و بهبود فعالیت های زنچیره تامین

9- راه اندازی سامانه سامد

و  در ادامه  در این لینک لیست کلیه خدمات ارائه شده مربوط به خدمات مشترکین به صورت جامع آورده شده است.