سوال نظرسنجی: جهت انجام خدمات از کدامیک از روش های ذیل اقدام می نمائید

نتیجه:

استفاده از اپلیکیشن 85 نفر

مراجعه به پورتال 20 نفر

ارائه خدمت در بستر دولت همراه 22 نفر

دفاتر پیشخوان 30 نفر

 

شروع نظرسنجی 1400/01/01
پایان نظرسنجی 1400/02/31
وضعیت نظرسنجی در حال انجام
رأی دهندگان 157 نفر
 
اقدامات:
راه اندازی اپلیکیشن برق من
 
**********************************************************************************************