چشم اندازشرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

در افق چشم انداز1404، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، به عنوان شرکتی پیشرودر بین شرکت های توزیع نیروی برق در ایران، الگویی برای منطقه و مرکزی تاثیرگذاردر اتخاذ سیاست های کلان بخش توزیع صنعت برق کشور، می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درافق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

1.ساختاری چابک و پویا، آینده نگر و رقابت پذیر

2.برتری عملیاتی در شرایط بحران

3.پاسخگو به نیازهای جدید مشترکین و سرویس دهی منظم

4.تامین کننده برق مطمئن، پایدار و با رعایت استانداردهای زیست محیطی

5.تعامل مطلوب با ذینفعان، الگو در جذب رضایت آن ها و دارای جایگاهی مطلوب در جامعه

6.سازمانی یادگیرنده، پیشرو در نوآوری و بهره مند از دانش و تکنولوژی روز

7.منابع انسانی با انگیزه، مشارکت پذیرویادگیرنده

8.الگویی برای شرکت های توزیع نیروی برق در ایران و منطقه

فایل ها