بیانیه ماموریت

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با برخورداری از جایگاهی استراتژیک در بخش توزیع صنعت برق کشور، ماموریت اصلی خود را تامین و عرضه برق مطمئن، پایدار و اقتصادی در سطح مشتریان خود، در محدوده جغرافیایی تهران بزرگ و همپای با راهبری، پایش، نگهداری و توسعه شبکه، مدیریت بارو مصرف و ارائه خدمات پس از فروش به مشترکین قرارداده است.

این شرکت مصمم است با تکیه بر مدیریت کارآمد، منابع انسانی متخصص، استفاده بهینه از ظرفیت های بخش خصوصی جهت کاهش تصدی گری، بهره مندی از فناوری های نوین و انجام تحقیقات کاربردی، تمامی تلاش خود را جهت دسترسی به اهداف و ارتقاء سطح رضایت مندی ذینفعان معطوف نماید.

فایل ها