روش های ارائه نظرات مردم به شرح ذیل می باشد:

1- سامانه شکایت عمومی

در صورت اعلام نظرات و درخواستهای خود به هریک از واحدهای شرکت و عدم پیگیری آن توسط دفاتر ذیربط در حوزه های خدمات مشترکین(درخواست کنتور، تغییر نام قبض و ...)، بهره برداری(خاموشی معبر، نوسان ولتاژ و ...) و طرح و برنامه(جابجایی تاسیسات، نصب پایه روشنایی و ...) و سایر حوزه ها(طرح تکریم ارباب رجوع و ...)، با تکمیل فرم شکایت عمومی، کارشناسان مربوطه در اسرع وقت با شما تماس گرفته و اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.

2- ارتباط با مدیر عامل(پرسش و پاسخ)

در صورتیکه مشترکین بخواهند نظرات و درخواست های خود را مستقیما به مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام فرمایند می توانند از طریق این لینک اقدام فرمایند.

3- فرم نظرسنجی برق

در صورتیکه مشترکین برق بخواهند در خصوص پایداری و کیفیت برق و نحوه برخورد کارکنان مناطق و مدت زمان انتظار جهت دریافت خدمات نظرات خود را ارائه نمایند می توانند از طریق این لینک اقدام فرمایند.

4- ارائه نظرات مردم در خصوص خدمات الکترونیکی شامل انشعاب و .. از طریق پیامک

در صورتیکه مشترکین از خدمات ارائه شده از میز خدمت استفاده نمایند از طریق پیامک می توانند نظرات خود را در خصوص نحوه انجام و رضایتشان ارسال نمایند.

5- سامانه نظام پیشنهادها

چنانچه همکاران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بخواهند نظرات خود را در خصوص کلیه زمینه ها ثبت نمایند می توانند از طریق این سامانه اقدام فرمایند.

6- نظرسنجی خدمات الکترونیکی

در صورتیکه مشترکین بخواهند در خصوص کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده در میزخدمت الکترونیک نظرات خود را ارائه نمایند می توانند از طریق این لینک اقدام فرمایند.

فایل راهبرد مشارکت با کلیک بر روی لینک قابل رویت می باشد.

فایل راهبرد مشارکت شرکت توانیر

فایل ها