شماره تماس ستادخبری دفتر حراست و امور محرمانه 88057044 - 88061001  

 سامانه پیامکی 21121