1- تدوین اسناد و راهبردهای برون سپاری

2- ساماندهی فعالیتهای برون سپاری

2-1- فرآیند انتخاب پیمانکار و واگذاری

3- گذار و انتقال (مدیریت امور کارفرمایی قراردادها)

4- تحویل ارزش(مدیریت کیفیت خدمات تحویلی)

5- آمریت برون سپاری (راهبری مدیریت امور کارفرمایی قراردادها)

صورتجلسات کارگروه اجرایی کاهش تصدی (توزیع برق)

فایل ها