برنامه‌های کاربردی برای موبایل

برنامه‌های کاربردی برای موبایل

اپلیکیشن همراه برق تهران

اپلیکیشن برق من (سبا)

صنعت برق در رسانه ها

مدیریت مصرف

ویژه همکاران

ویژه همکاران

سلامت اداری و مبارزه با فساد

سلامت اداری و مبارزه با فساد

دبیرخانه الکترونیکی

مناقصات و مزایدات

بازرسی و رسیدگی به شکایات

بازرسی و رسیدگی به شکایات

برای خرید انشعاب برق، غیرحضوری اقدام کنید

برای خرید انشعاب برق، غیرحضوری اقدام کنید

ثبت و پیگیری تمامی مراحل خریداری انشعاب برق جدید برای تهرانی ها به شکل غیرحضوری، امکان پذیر است.

تقدیر از جوانان و زنان نمونه و ایثارگران توزیع برق پایتخت در جشن انقلاب
چهارمین مانور مدیریت بحران در منطقه برق سینا برگزار شد
ماه رمضان
سال 1400
خبر