صفحه اصلي > تماس سازمانهای مربوطه > سازمانهای غیروابسته 
بروز رسانی: 1395-11-9 - 15:0:17
 

استانداری تهران

آدرس الکترونیکی:

www.farsp.ir

آدرس پستی :

 

میدان آرژانتین ،ابتدای آفریقای شمالی بلوار دادمان ،استانداری تهران

شماره تلفن خانه : 021-84691010
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال