صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > تغییر مکان داخلی 
بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:12:50
 

چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری ، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاههای فوق الذکر نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک بر اساس ماده 61 به محل مناسبی منتقل ( تغییر مکان داخلی ) نماید .در صورتیکه تغییر مکان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسات نیرو رسانی جدید باشد کل هزینه های مربوطه به عهده مشترک خواهد بود . (اینجا) مراجعه فرمایند.)

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال