صفحه اصلي > خدمات الکترونیکی > جمع آوری دائم انشعاب 
بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:18:47
 

در هر یک از سه حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترک را بطور دایم جمع آوری ، پرونده را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود :الف - هر گاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق می باشد درخواست برچیدن دایم انشعاب را بنماید ( در صورتیکه از یک انشعاب چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نمایند )-ب - هرگاه بدهی مشترک یا استفاده کننده پس از گذشت حداقل یکسال از تاریخ قطع موقت برق به 50% هزینه های برقراری انشعاب برق مندرج در جدول " هزینه های برقراری انشعاب برق " برسد و علیرغم اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد .ج - هرگاه سه سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک یا استفاده کننده علیرغم اخطار شرکت وضع خودش را مشخص ننماید(جمع آوری دایم انشعاب)

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال