بروز رسانی: 1395-7-7 - 17:33:25
 
متقاضیان می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای که مورد تایید شرکت باشد ، بدون پرداخت وجهی تقاضای تغییر نام پرونده برق را بنمایند .
چنانچه در پرونده برق ، سند پرداخت وام یا ودیعه ای وجود داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده باشد کماکان بنام پرداخت کننده اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می گردد . (تغییر نام)
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال