دسته بندی

صفحه اصلي > شکایت عمومی 
access deny [327]
 
  • در صورت اعلام درخواستهای خود به هریک از واحدهای شرکت و عدم پیگیری آن توسط دفاتر ذیربط در حوزه های خدمات مشترکین(درخواست کنتور، تغییر نام قبض و ...)، بهره برداری(خاموشی معبر، نوسان ولتاژ و ...) و طرح و برنامه(جابجایی تاسیسات، نصب پایه روشنایی و ...) و سایر حوزه ها(طرح تکریم ارباب رجوع و ...)، با تکمیل فرم شکایت عمومی، کارشناسان مربوطه در اسرع وقت با شما تماس گرفته و اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.
فرم رسیدگی به شکایات
نام : *
نام خانوادگی : *
نام ارائه کننده:
شماره تلفن:
شماره اشتراک پرونده: *
آدرس:
پست الکترونیکی: *
موضوع شکایت: *
نام منطقه: *
توضیحات:
پیوست:
شماره پیگیری
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل