مشترکین محترم درخصوص ارائه نظرات خود در ارتباط با خدمات الکترونیکی به بخش نظرسنجی فعال مراجعه فرمایید .

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال